|
|
|
|
|
 

 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
Kiczarowo 29
73 – 110 Stargard Szczeciński
prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad ZwierzętamiI. Zadania Schroniska

Schronisko ma za zadanie w szczególności:
1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, w szczególności psów i kotów z terenu miasta i gminy Stargard oraz gmin które zawarły stosowne umowy
2. Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku.
3. Przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, jednocześnie zdolnym zapewnić im należyte i godne warunki bytowania.
4. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów, oraz wyjątkowo agresywnych (dotyczy psów i kotów) zagrażających personelowi Schroniska i innym zwierzętom tam bytującym.
5. Współpraca z Rejonowym Zakładem Weterynarii w zakresie:
- szczepień ochronnych psów i kotów przeciwko wściekliźnie
- niesienie pomocy bezpańskim zwierzętom, rannym w wypadkach drogowych po dostarczeniu ich do Schroniska przez powołane i przeszkolone służby
- przyjęcie bezdomnych zwierząt (psy, koty, z wykluczeniem zwierząt dzikich i leśnych, oraz egzotycznych) podejrzanych o wściekliznę po 14-dniowej obserwacji w gabinecie weterynaryjnym. Przyjęciu bezdomnego psa i kota po 14-dniowej obserwacji towarzyszyć musi zaświadczenie o nieobecności wścieklizny.
6. Zakazuje się przyjmowania zwierząt do Schroniska na okres obserwacji w kierunku wścieklizny.
7. Ograniczanie populacji zwierząt w Schronisku. Należy stosować środki antykoncepcyjne oraz sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt w Schronisku (po otrzymaniu na ten cel odpowiednich środków). Akcję taką należy przeprowadzać w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału TOZ.
8. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego, którego celem jest zbieranie rannych, bezpańskich, błąkających się zwierząt. Stosowanie punktu 8 nastąpi pod warunkiem:
- Przeszkolenia załogi Schroniska w kierunku podejmowania zwierząt
- Zabezpieczenia w odpowiedni sprzęt di łapania zwierząt
- Zabezpieczenia w odzież ochronną
- Wyposażenie Schroniska w odpowiednio przystosowany do tego celu samochód.
BEZ SPEŁNIENIA POWYŻSZYCH WARUNKÓW OBOWIĄZUJE ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZAPISANEJ W PUNKCIE 8.

II Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt w Schronisku

1. Zwierzęta przyjmowane są do Schroniska przez kierownika, lub pracownika przez niego wyznaczonego.
2. Każde doprowadzone zwierzę zostaje wpisane do rejestru:
- Z wpisem daty przyjęcia
- Jego opisem
- Określeniem płci
- Danymi personalnymi osoby doprowadzającej, wpis winien zawierać datę, miejsce znalezienia zwierzęcia oraz inne okoliczności towarzyszące całemu zdarzeniu. Dane te mogą być pomocne w odnalezieniu właściciela zwierzęcia.
3. Kierownik ma obowiązek prowadzić rejestr psów i kotów przyjętych do Schroniska wg wzoru przyjętego przez TOZ.
4. Kierownik Schroniska lub pracownik przez niego wyznaczony dokonuje każdorazowo oględzin nowo przyjętego zwierzęcia, a w razie potrzeby wzywa lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o leczeniu lub uśpieniu zwierzęcia (dotyczy zwierząt rannych, ciężko chorych).
5. Zwierząt nowo przybyłych nie należy łączyć z innymi do czasu oswojenia się z warunkami panującymi w Schronisku, oraz w celu odbycia kwarantanny. Szczególnej obserwacji i izolacji muszą być poddane zwierzęta przywiezione z lasu (przywiązane do drzewa lub błąkające się po lesie). Wystąpić może zagrożenie wścieklizny nabytej od dzikich zwierząt. Kwarantanna powinna trwać 14 dni. O fakcie dostarczenia czworonoga z lasu niezwłocznie należy powiadomić lekarza weterynarii.
6. Zwierzęta chore, suki z cieczką, suki szczenne, zwierzęta wykazujące nadmierną pobudliwość należy przetrzymywać w oddzielnych pomieszczeniach.
7. O doprowadzeniu psa rasowego należy niezwłocznie powiadomić oddziałowy związek kynologiczny. Psy myśliwskie zgłaszać do najbliższego związku Łowieckiego.
8. Zaświadczenie o szczepieniu czworonoga przeciwko wściekliźnie należy przechowywać wg rejestru psa. Przy oddaniu go do adopcji wpisać do rejestru dane osoby pobierającej zwierzę na podstawie dowodu osobistego.
9. Niezależnie od rejestru Schronisko prowadzi oddzielną kartotekę zwierząt, w której uwidoczniona jest historia pobytu psa lub kota w Schronisku, wszystkie zabiegi oraz zastosowane leki.
10. Dary żywnościowe przeznaczone dla zwierząt znajdujących się w Schronisku należy wycenić i przychodować w specjalnym rejestrze, który stanowi druk ścisłego zarachowania.
11. Młode psy w okresie panowania nosówki otrzymują surowicę p/nosówce, za co odpowiada kierownik Schroniska i lekarz weterynarii opiekujący się placówką.

III Czystość i pielęgnacja zwierząt

1. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków higienicznych należy:
o Na bieżąco usuwać nieczystości
o Utrzymywać budynki, wybiegi, obejścia i inne pomieszczenia w czystości
o W pomieszczeniach dla kotów ustawić kuwety z piaskiem lub z innymi środkami
o Odpowiednio wietrzyć i ogrzewać pomieszczenia dla zwierząt
2. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierzat należy:
- Odświeżyć lub wymieniać posłania zwierząt, w celu utrzymania higieny
- Zwierzęta odrobaczać, kąpać, stosować środki do usuwania pasożytów (pchły, wszy)
- Zwierzęta chore należy pielęgnować ściśle z zaleceniami lekarza weterynarii.
- Pracownicy Schroniska nie mają prawa stosować leczenia bez uzgodnienia z lekarzem weterynarii:
- Personel Schroniska informuje kierownictwo o zauważonych objawach chorobowych zwierząt
- Przestrzegać norm żywieniowych opracowanych przez lekarza weterynarii.
Normy żywieniowe do wiadomości i uzgodnienia przekazane muszą być czynnikom dotującym Schronisko w celu zapewnienia odpowiednich środków do ich przestrzegania:
3. Przestrzegać instrukcji o odkażaniu, dezynfekcji i dezynsekcji pomieszczeń oraz podawaniu środków do odrobaczania i pozbawiających insektów.

IV Wydawanie zwierząt

1. W Schronisku obowiązuje 14- dniowy okres pobytu nowo przyjętych zwierząt. Jest to rodzaj kwarantanny. Celem jest ocena stanu zdrowia i zachowania zwierząt jak i zgłoszenie się właściciela. Po 14 dniach zwierzęta przechodzą na własność Schroniska.
2. Zwierzęta należy wydawać ludziom, którzy są w stanie zapewnić im należytą opiekę. Kierownik Schroniska lub pracownik przez niego wyznaczony powinien uzyskać jak najwięcej informacji od przyszłego opiekuna, w jakich warunkach zamierza opiekować się i do jakiego celu ma służyć mu zwierzę.
3. Właściciele zagubionych czworonogów przebywających w Schronisku mają prawo do ich odzyskania po udokumentowaniu prawa własności (książeczka zdrowia psa, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, lub kwit potwierdzający zapłacenie podatku od posiadania psa, inne dokumenty). Przy braku dokumentów potwierdzających prawo własności psa dopuszcza się potwierdzenie pisemne świadków. Zachowanie psa, reakcja na imię może też być potwierdzeniem własności czworonoga. Właściciel psa ma obowiązek pokryć koszty związane z utrzymaniem psa lub kota w Schronisku, szczepienia, koszty leczenia (gdy zachodzi konieczność leczenia). Przypadki wątpliwe kierownik Schroniska lub pracownik przez niego wyznaczony konsultuje z członkiem Zarządu TOnZ o/Stargard.
4. Psy wolno wydawać po zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie, jeżeli nie były wcześniej szczepione, co musiałoby zostać udokumentowane.
5. Nie wolno wydawać zwierząt:
- Dzieciom i młodzieży do lat 18
- Osobom nieposiadającym odpowiedniego sprzętu do zabrania zwierzęcia (dla psów obroży lub szelek i smyczy, dla kota koszyka lub torby).
- Osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, niezrównoważonym i zbyt pobudliwym
- Osobom, którym wcześniej zostało zabrane zwierzę z powodu znęcania się nad nim, lub z braku należytej opieki. W sprawach budzących wątpliwości należy współpracować z inspektorem TOnZ
- Osobom podejrzanym o handel zwierzętami
- Zwierząt chorych, szczennych suk, kotnych kotek, karmiących opiekujących się szczeniakami suk, karmiących opiekujących się kociętami kotek. Szczeniąt i kociąt przed 8 tygodniem życia. Wyjątkiem jest zgłoszenie się właścicieli zwierząt.
- Do trzymania na łańcuchu (osoba biorąca psa obowiązana jest podpisać oświadczenie, że pies nie będzie trzymany na łańcuchu).
- Do organizowanych psich walk. Personel Schroniska zobowiązany jest do powiadomienia Zarządu TOnZ oraz inspektorów TOZ o adoptowaniu przez jedną osobę w krótkich odstępach czasu mieszańców obronnych, dużych agresywnych.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ma prawo po sprawdzeniu warunków, w jakich znalazło się adoptowane zwierzę (niezgodnych z deklaracją i zapewnieniami przyszłego właściciela) odebrać zwierzę i wnioskować o ukaranie. Szczególnie złamanie punktu c,d,e,g,h skutkować będzie natychmiastowym odebraniem zwierząt. Przyszły opiekun zostaje zapoznany z treścią w/w punktów i podpisuje zobowiązanie, że zwierzęta nie będą służyły do celów jak w e,g,h.
6. Każda osoba zabierająca zwierzę ze Schroniska w tym właściciele zwierząt, obowiązana jest do:
- Uiszczenia wpłaty na rzecz Schroniska, utrzymującego się w dużej mierze z darowizn
- Do podpisania zobowiązania dotyczącego zapewnienia zwierzęciu odpowiednich warunków bytowych.
7. Kierownik Schroniska zapisuje w rejestrze zwierząt imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer i serię dowodu osobistego osoby adoptującej zwierzę, która swoje dane potwierdza czytelnym, własnoręcznym podpisem. Schronisko wydaje książeczkę zdrowia zwierzęcia, świadectwo szczepień oraz kwit ścisłego zarachowania Kasa Przyjmie, za otrzymaną darowiznę na rzecz Schroniska. Właściciel odnalezionego czworonoga w Schronisku zobowiązany jest pokryć koszty utrzymania według ustalonej stawki dziennej (3,50 PLN).
8. Nabywający zwierzę ze Schroniska podpisuje zgodę na kontrolę inspektorów TOZ. O kontroli inspektorów TOZ kierownik Schroniska informuje ustnie każdego nabywającego zwierzę.
9. Zabrania się wydawania suk nie wysterylizowanych do pilnowania gospodarstw wiejskich. Ma to na celu zapobieganie niepożądanym miotom.

V Usypianie zwierząt

1. Zarząd TOnZ powołuje komisję, która podejmuje decyzję o uśpieniu zwierząt. Zgodnie z Ust. O Ochronie Zwierząt w skład komisji wchodzą:
- Członek Zarządu
- Kierownik Schroniska
- Lekarz weterynarii
Komisja decyduje o usypianiu zwierząt w Schronisku w przypadkach koniecznych. Decyzje Komisji muszą być spisane w protokóle. Uzasadnienie uśpienia oraz opinia każdego członka komisji musi być wyraźnie zaznaczona w protokóle. W stosunku do członków, którzy podjęli błędną decyzję (uśpienie nieuzasadnione, pomyłka), Zarząd TOnZ o/Stargard ma obowiązek postępować zgodnie z Ust. O Ochronie Zwierząt (łącznie z powiadomieniem prokuratury o przestępstwie).
2. Usypianie zwierząt bez orzeczenia komisji może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach:
- Nieuleczalna choroba, cierpienie zwierząt
- Dostarczenie psa, kota po wypadku (stan beznadziejny, cierpienie)
- Okaleczenie przez człowieka (stan beznadziejny, cierpienie) opinię wydaje lekarz weterynarii. W przypadku wątpliwości kierownik Schroniska ma prawo zwrócić się po radę do innego lekarza weterynarii.
3. Usypiając ślepe mioty należy, w celach zdrowotnych, zostawić suce i kotce jedno szczenię, kocię.
4. Fakt i przyczynę uśpienia kierownik Schroniska odnotowywuje w rejestrze zwierząt. Należy prowadzić oddzielną książkę zgonów i uśpień według wzoru przedstawionego przez Zarząd TOnZ. Przy każdym wpisie do rejestru i książki zgonów i uśpień przewodniczący komisji potwierdza zaistniałe zdarzenie, jak i jego prawidłowość. Po wpisie do rejestru przewodniczący składa podpis. Przy stosowaniu punktu 2 pracownik służby weterynaryjnej podpisem potwierdza zasadność swojej decyzji.
5. Usypiania dokonuje się w lecznicy lub w Schronisku, w pomieszczeniu do tego celu przystosowanym bez udziału osób postronnych innych zwierząt. Pracownik Schroniska opiekujący się usypianym zwierzęciem ma obowiązek towarzyszyć mu do samego końca (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga).
6. Usypianie zwierząt może odbywać się wyłącznie w oparciu o aktualne i obowiązujące w tym zakresie przepisy służb weterynaryjnych Ustawę o Ochronie Zwierząt z 1997 roku z późniejszymi zmianami w tej Ustawie.
7. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, udręczeń sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny i jedyny dopuszczający przez TOnZ w Polsce (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie).
8. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

VI Godziny przyjęć w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Każdego dnia od godziny 7.00 do godziny 19.00
przerwa od 13.00 do 15.00


VII Działalność Hotelowa

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt nie prowadzi działalności hotelowej na swoim terenie.

 
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt
 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
oddział Kiczarowo
  
Kiczarowo 29
73-110 Stargard

tel.: +48 661 964 551,+48 661 964 552

Copyright © Schronisko dla zwierząt w Stargardzie